2012 Team

Record:

Coaches: Tara Lund & Emily Stipek